Code Bảng tỷ giá đầy đủ

Code để đặt bảng tỷ giá ngắn gọn.